News

Received application for listing of bonds

08 Jul 2015

RECEIVED APPLICATION FOR LISTING OF BONDS

Oslo Børs has received an application for ISIN NO0010734999 to be admitted to stock exchange listing.

Section 5 of the Securities Trading Act sets out that the disclosure of information requirement is applicable to issuers with bonds that is listed or has been applied for listing on the stock exchange. The duty to disclose information under the provisions of the Trading securities Act is as of today applicable for the above mentioned bond.


MOTTATT SØKNAD OM NOTERING AV OBLIGASJONSLÅN

Oslo Børs har mottatt søknad om børsnotering av ISIN NO0010734999.

Det følger av verdipapirhandelloven kapittel 5 at anvendelsesområde for informasjonsplikt gjelder for låntagere hvis obligasjoner er eller er søkt notert på børs. Informasjonsplikten etter reglene i verdipapirhandelloven er fra og med i dag gjeldende for ovennevnte lån.Back