News

Interim Report Q2 and First Half 2015

13 Aug 2015

INTERIM REPORT Q2 AND FIRST HALF 2015 - Report (PDF)    Presentation (PDF)

Group operating revenue in Q2 2015 totalled NOK 4,108 million, compared with NOK 3,606 million in Q2 2014. 

The Group's operating profit before depreciation and value adjustment for biomass (EBITDA) for Q2 2015 was NOK 778 million, up from NOK 729 million in Q2 2014.

The Group reported an increase in revenue from the salmon and trout segment but a lower EBITDA, mainly caused by higher release from stock costs in the quarter compared with Q2 2014. The fishing season for anchoveta in Central/North Peru started on 1 April. The quota for the season was set at 2,580,000 tonnes. The earlier start to the season and better fishing conditions meant that almost the full quota had been caught by the end of the second quarter. In addition, significant volumes of fishmeal from the season's production were realised in the second quarter, leading to an increase in revenue and EBITDA compared with Q2 2014.

EBIT before value adjustment for biomass in Q2 2015 was NOK 605 million (Q2 2014: NOK 580 million). EBIT after value adjustment for biomass in Q2 2015 was NOK 380 million (Q2 2014: NOK 357 million). The IFRS biomass adjustment for the quarter was negative at NOK 225 million (Q2 2014: negative at NOK 224 million).

Income from associates in Q2 2015 totalled NOK 46 million (Q2 2014: NOK 5 million). 

The largest associates are Norskott Havbruk AS (owner of the Scottish fish-farming company Scottish Sea Farms Ltd.) and Pelagia AS.

The Group's net interest expense in Q2 2015 totalled NOK 60 million (Q2 2014: NOK 46 million). 

Profit before tax and IFRS biomass adjustment for Q2 2015 amounted to NOK 586 million, compared with NOK 571 million in Q2 2014.

Profit before tax for the quarter totalled NOK 353 million (Q2 2014: NOK 320 million). Profit after tax was NOK 231 million (Q2 2014: NOK 233 million). 

The Group is financially sound with an equity ratio of 52%. The Group had net interest-bearing debt totalling NOK 4,560 million at 30 June 2015, compared with NOK 3,869 million at 30 June 2014. The Group paid dividends of NOK 684 million in Q2 2015, compared with NOK 564 million in Q2 2014.

For further information please see attached report and presentation.

Questions and comments may be addressed to the company's CEO, Arne Møgster, or to the CFO, Britt Kathrine Drivenes.

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act).

 

FINANSIELL RAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 - Rapport (PDF)    Presentasjon (PDF)

Konsernet hadde driftsinntekter på MNOK 4 108 i kvartalet, mot MNOK  3 606 i andre kvartal 2014. 

Oppnådd EBITDA i andre kvartal var MNOK 778, en økning fra MNOK 729 i samme kvartal 2014.

Det har vært en økning i omsetning for virksomheten innenfor laks og ørret, men en nedgang i EBITDA hovedsakelig som følge av høyere uttakskost i kvartalet sammenlignet med samme periode i 2014. Fiskerisesongen etter anchoveta i senter/nord i Peru startet opp 1. april. Kvoten for sesongen ble fastsatt til 2 580 000 tonn. Som følge av tidligere oppstart av sesongen, og bedre fangstforhold, har virksomheten i Peru fisket tilnærmet hele sin kvote ved utgangen av andre kvartal. I tillegg er det realisert  betydelige mengder fiskemel fra sesongens produksjon i andre kvartal. Dette har medført en økning i omsetning og EBITDA sammenlignet med samme kvartal i 2014.

EBIT før verdijustering av biomasse i kvartalet var MNOK 605 (Q2 2014 MNOK 580).  EBIT etter verdijustering av biomasse i kvartalet var MNOK 380 (Q2 2014 MNOK 357). IFRS biomassejustering i kvartalet var negativ med MNOK 225 (Q2 2014 MNOK - 224).

Inntekt fra tilknyttet virksomhet var i andre kvartal MNOK 46 (Q2 2014 MNOK 5). 

De største tilknyttede selskapene er Norskott Havbruk AS (eier av det Skotske oppdrettsselskapet Scottish Sea Farms Ltd.) og Pelagia AS.

Konsernets netto rentekostnader utgjorde i andre kvartal 2015 MNOK 60 (Q2 2014 MNOK 46). 

Resultat før skatt og IFRS biomassejustering var i andre kvartal MNOK 586, mot MNOK 571 i samme kvartal 2014. 

Resultat før skatt var i kvartalet MNOK 353 (Q2 2014 MNOK 320). Resultat etter skatt var MNOK 231 (Q2 2014 MNOK 233) 

Konsernet er solid med 52 % egenkapitalandel. Konsernet hadde en netto rentebærende gjeld ved utgangen av andre kvartal på MNOK 4 560, mot MNOK 3 869 ved utgangen av samme kvartal i fjor. Det er betalt utbytte fra konsernet med MNOK 684 i andre kvartal 2015, tilsvarende utbytteutbetaling i andre kvartal 2014 var MNOK 564.

For ytterligere informasjon se vedlagt rapport og presentasjon.

Eventuelle spørsmål eller kommentarer kan rettes til administrerende direktør Arne Møgster eller finansdirektør Britt Kathrine Drivenes.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.Back