News

Financial report Q4 2015 and preliminary figures for 2015

23 Feb 2016

FINANCIAL REPORT Q4 2015 AND PRELIMINARY FIGURES FOR 2015

Group operating revenue in Q4 2015 totalled NOK 3,829 million, compared with NOK 3,705 million in Q4 2014.  
 
Turnover generated from salmon and trout is up in the quarter, while turnover from pelagic business is down when compared with the same quarter in 2014.
 
EBITDA achieved in the fourth quarter was NOK 503 million, down from NOK 578 million in the same quarter of last year.  
 
EBIT before value adjustment of biomass in Q4 2015 was NOK 178 million (Q4 2014: NOK 374 million).  EBIT after value adjustment of biomass in Q4 2015 was NOK 942 million (Q4 2014: NOK 991 million). The IFRS biomass adjustment for the quarter was positive at NOK 764 million (Q4 2014: NOK 617 million). In Q4, a write-down of NOK 116 million was made to goodwill related to the business in Chile.
 
Income from associates for Q4 2015 totalled NOK 94 million (Q4 2014: NOK 86 million). The largest associates are Norskott Havbruk AS (owner of the Scotland-based fish farming company Scottish Sea Farms Ltd.) and Pelagia AS.
 
The Group's net interest expense in Q4 2015 totalled NOK 53 million (Q4 2014: NOK 49 million).  
 
Profit before tax and IFRS biomass adjustment for Q4 2015 amounted to NOK 169 million, compared with NOK 249 million in Q4 2014.  
 
Profit before tax for the quarter totalled NOK 941 million (Q4 2014: NOK 885 million). Profit after tax was NOK 809 million (Q4 2014: NOK 616 million).  
 
The Group is financially sound with an equity ratio of 53%. The Group had net interest-bearing debt totalling NOK 4,838 million at the end of Q4 2015, compared with NOK 3,959 million at the end of the same quarter last year.  
 
The Board intends to recommend to the annual general meeting in 2016 a dividend payment for financial year 2015 of NOK 2.20 per share. This represents 40% of the net profit after biomass adjustment. Correspondingly, a figure of NOK 2.00 per share was paid in 2015, representing 32% of the net profit after biomass adjustment.
 
For further information please see attached report and presentation.
 
Questions and comments may be addressed to the company's CEO, Arne Møgster, or to the CFO, Britt Kathrine Drivenes.
 
This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act).


FINANSIELL RAPPORT 4. KVARTAL OG FORELØPIGE TALL FOR 2015

Konsernet hadde driftsinntekter på MNOK 3 829 i kvartalet, mot MNOK 3 705 i fjerde kvartal 2014.  
 
Det har vært en økning i omsetning innenfor laks og ørret og en nedgang i omsetning innenfor pelagisk virksomhet sammenlignet med samme periode i 2014.
 
Oppnådd EBITDA i fjerde kvartal var MNOK 503, en nedgang fra MNOK 578 i samme kvartal 2014.  
 
EBIT før verdijustering av biomasse i kvartalet var MNOK 178 (Q4 2014 MNOK 374).  EBIT etter verdijustering av biomasse i kvartalet var MNOK 942 (Q4 2014 MNOK 991). IFRS biomassejustering i kvartalet var positiv med MNOK 764 (Q4 2014 MNOK 617). Det er foretatt nedskriving på MNOK 116 knyttet til goodwill på virksomheten i Chile.
 
Inntekt fra tilknyttet virksomhet var i fjerde kvartal MNOK 94 (Q4 2014 MNOK 86). De største tilknyttede selskapene er Norskott Havbruk AS (eier av det Skotske oppdrettsselskapet Scottish Sea Farms Ltd.) og Pelagia AS.
 
Konsernets netto rentekostnader utgjorde i fjerde kvartal 2015 MNOK 53 (Q4 2014 MNOK 49).  
 
Resultat før skatt og IFRS biomassejustering var i fjerde kvartal MNOK 169, mot MNOK 249 i samme kvartal 2014.  
 
Resultat før skatt var i kvartalet MNOK 941 (Q4 2014 MNOK 885). Resultat etter skatt var MNOK 809 (Q4 2014 MNOK 616).  
 
Konsernet er solid med 53 % egenkapitalandel. Konsernet hadde en netto rentebærende gjeld ved utgangen av fjerde kvartal på MNOK 4 838, mot MNOK 3 959 ved utgangen av samme kvartal i fjor.  
 
Styret vil foreslå for den ordinære generalforsamlingen i 2016 at det vedtas et utbytte for regnskapsåret 2015 på kr 2,20 per aksje. Dette tilsvarer 40% av netto resultat justert for biomasse. Tilsvarende ble det i 2015 utbetalt kr 2,00 per aksje og  dette tilsvarte 32% av netto resultat justert for biomasse.
 
For ytterligere informasjon, se vedlagt rapport og presentasjon.
 
Eventuelle spørsmål eller kommentarer kan rettes til administrerende direktør Arne Møgster eller finansdirektør Britt Kathrine Drivenes.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

 Back