News

Financial report Q3 2015

11 Nov 2015

FINANCIAL REPORT Q3 2015

Group operating revenue in Q3 2015 totalled NOK 3,791 million, compared with NOK 3,391 million in Q3 2014.  
 
EBITDA for Q3 2015 was NOK 447 million, up from NOK 440 million in Q3 2014.
 
The company reported an increase in turnover from the segments for salmon and trout, and pelagic fish. The pelagic segment also reported an increase in EBITDA when compared with Q3 2014, while salmon and trout saw a fall in EBITDA when compared with the same period in 2014.  
 
The EAEU customs union (Eurasian Economic Union) - covering several of Russia's neighbouring countries - introduced restrictions on the import of salmon and trout in August 2015. These trade barriers have had a substantially negative impact on the salmon market, and even more so on the trout market. The previous interim report notified sustained extraordinarily high release from stock costs for salmon and trout on an historical scale. This trend has remained in the third quarter, based as expected on high production costs during the previous winter in Hordaland. The release from stock costs throughout Q3 were, however, higher than expected due to the imposed slaughter of fish in Central Norway during the late summer and autumn.
 
EBIT before value adjustment for biomass in Q3 2015 was NOK 255 million (Q3 2014: NOK 281 million). EBIT after value adjustment for biomass in Q3 2015 was NOK 331 million (Q3 2014: NOK 28 million). The IFRS biomass adjustment for the quarter was positive at NOK 76 million (Q3 2014: negative at NOK 254 million).
 
Income from associates in Q3 2015 totalled NOK 69 million (Q3 2014: NOK 56 million).  
 
The largest associates are Norskott Havbruk AS (owner of the Scottish fish-farming company Scottish Sea Farms Ltd.) and Pelagia AS.
 
The Group's net interest expense in Q3 2015 totalled NOK 57 million (Q3 2014: NOK 51 million).  

Profit before tax and IFRS biomass adjustment for Q3 2015 amounted to NOK 264 million, compared with NOK 277 million in Q3 2014.  
 
Profit before tax for the quarter totalled NOK 331 million (Q3 2014: NOK 14 million). Profit after tax was NOK 269 million (Q3 2014: NOK 34 million).  
 
The Group is financially sound with an equity ratio of 52%. The Group had net interest-bearing debt totalling NOK 4,380 million at 30 September 2015, compared with NOK 3,970 million at 30 September 2014.  
 
For further information please see attached report and presentation.
 
Questions and comments may be addressed to the company's CEO, Arne Møgster, or to the CFO, Britt Kathrine Drivenes.
 
This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act).


FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2015

Konsernet hadde driftsinntekter på MNOK 3 791 i kvartalet, mot MNOK  3 391 i tredje kvartal 2014.  
 
Oppnådd EBITDA i tredje kvartal var MNOK 447, en økning fra MNOK 440 i samme kvartal 2014.
 
Det har vært en økning i omsetning innenfor laks og ørret og pelagisk. Innenfor pelagisk har det også vært en økning i EBITDA sammenlignet med samme kvartal i 2014, mens det innenfor laks og ørret har vært en nedgang i EBITDA sammenlignet med samme periode i 2014.  

I august ble det innført restriksjoner på import av laks og ørret til tollunionen EAEU (Eurasian Economic Union), der flere naboland til Russland inngår. Disse handelshindringene har hatt en betydelig negativ innvirkning for laksemarkedet, og i enda større grad for ørretmarkedet. Ved forrige rapportering ble det kommunisert fortsatt ekstraordinært høye uttakskostnader for laks og ørret sett i et historisk perspektiv. Slik ble det også i tredje kvartal, dette som forventet med bakgrunn i kostbar produksjon gjennom siste vinter i Hordaland. Uttakskostnadene gjennom tredje kvartal ble imidlertid høyere enn ventet grunnet forsert uttak av fisk i region Midt gjennom sensommeren og høsten.
 
IT før verdijustering av biomasse i kvartalet var MNOK 255 (Q3 2014 MNOK 281).  EBIT etter verdijustering av biomasse i kvartalet var MNOK 331 (Q3 2014 MNOK 28). IFRS biomassejustering i kvartalet var positiv med MNOK 76 (Q3 2014 MNOK -254).
 
Inntekt fra tilknyttet virksomhet var i tredje kvartal MNOK 69 (Q3 2014 MNOK 56).  
 
De største tilknyttede selskapene er Norskott Havbruk AS (eier av det Skotske oppdrettsselskapet Scottish Sea Farms Ltd.) og Pelagia AS.
 
Konsernets netto rentekostnader utgjorde i tredje kvartal 2015 MNOK 57 (Q3 2014 MNOK 51).  
 
Resultat før skatt og IFRS biomassejustering var i tredje kvartal MNOK 264, mot MNOK 277 i samme kvartal 2014.  
 
Resultat før skatt var i kvartalet MNOK 331 (Q3 2014 MNOK 14). Resultat etter skatt var MNOK 269 (Q3 2014 MNOK 34).  
 
Konsernet er solid med 52 % egenkapitalandel. Konsernet hadde en netto rentebærende gjeld ved utgangen av tredje kvartal på MNOK 4 380, mot MNOK 3 970 ved utgangen av samme kvartal i fjor.  
 
For ytterligere informasjon se vedlagt rapport og presentasjon.
 
Eventuelle spørsmål eller kommentarer kan rettes til administrerende direktør Arne Møgster eller finansdirektør Britt Kathrine Drivenes.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

 

 Back