News

Financial Report Q1 2016

12 May 2016

FINANCIAL REPORT Q1 2016

The Group reported operating revenue of NOK 4,412 million in the quarter, compared with NOK 3,546 million in Q1 2015.  
 
There has been an increase in revenue in both Atlantic salmon/trout and in the pelagic segment compared with the same period in 2015.
 
EBITDA in Q1 was NOK 886 million, up from NOK 517 million in the same quarter of 2015. The increase in EBITDA came within both operating segments: Atlantic salmon/trout and the pelagic segment.
 
EBIT before value adjustment of biomass in Q1 2016 was NOK 696 million (Q1 2015: NOK 349 million).  EBIT after value adjustment of biomass in Q1 2016 was NOK 860 million (Q1 2015: NOK -20 million). The IFRS biomass adjustment for the quarter was positive at NOK 164 million (Q1 2015: NOK -368 million).  
 
Income from associates for Q1 2016 totalled NOK 96 million (Q1 2015: NOK 56 million). The largest associates are Norskott Havbruk AS (owner of the Scottish fish-farming company Scottish Sea Farms Ltd.) and Pelagia AS.
 
The Group's net interest expense in Q1 2016 totalled NOK 60 million (Q1 2015: NOK 52 million).  
 
Profit before tax and IFRS biomass adjustment for Q1 2016 amounted to NOK 724 million, compared with NOK 314 million in Q1 2015.  
 
Profit before tax for the quarter totalled NOK 908 million (Q1 2015: NOK -54 million). Profit after tax was NOK 693 million (Q1 2015: NOK -26 million).  
 
The Group is financially sound with an equity ratio of 56 %.  
 
The Group had net interest-bearing debt totalling NOK 3,253 million at the end of Q1 2016, compared with NOK 3,967 million at the end of the same quarter last year.  
 
Net interest-bearing debt at the end of March 2016 was affected by the parent company, AUSS, having sold 2,750,000 shares in Lerøy Seafood Group ASA in March. The shares were sold for a price of NOK 355.00 per share, in total NOK 976 million. In a stock exchange announcement of 18 March 2016, the Board of Directors proposed that the net proceeds from the sale of the shares be distributed as dividends, with the proposed dividend per share for 2015 being NOK 7.00.
 
For further information please see attached report and presentation.
 
Questions and comments may be addressed to the company's CEO, Arne Møgster, or to the CFO, Britt Kathrine Drivenes.
 
This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act).


FINANSIELL RAPPORT 1. KVARTAL 2016

Konsernet hadde driftsinntekter på MNOK 4 412 i kvartalet, mot MNOK 3 546 i første kvartal 2015.
 
Det har vært en økning i omsetning innenfor både atlantisk laks/ørret og pelagisk virksomhet sammenlignet med samme periode i 2015.
 
Oppnådd EBITDA i første kvartal var MNOK 886, en oppgang fra MNOK 517 i samme kvartal 2015. Økningen i EBITDA kommer innenfor begge virksomhetsområder ; atlantisk laks/ørret og pelagisk virksomhet.
 
EBIT før verdijustering av biomasse i kvartalet var MNOK 696 (Q1 2015 MNOK 349).  EBIT etter verdijustering av biomasse i kvartalet var MNOK 860 (Q1 2015 MNOK - 20). IFRS biomassejustering i kvartalet var positiv med MNOK 164 (Q1 2015 MNOK - 368).  
 
Inntekt fra tilknyttet virksomhet var i første kvartal MNOK 96 (Q1 2015 MNOK 56). De største tilknyttede selskapene er Norskott Havbruk AS (eier av det Skotske oppdrettsselskapet Scottish Sea Farms Ltd.) og Pelagia AS.
 
Konsernets netto rentekostnader utgjorde i første kvartal 2016 MNOK 60 (Q1 2015 MNOK 52).  
 
Resultat før skatt og IFRS biomassejustering var i første kvartal MNOK 724, mot MNOK 314 i samme kvartal 2015.  
 
Resultat før skatt var i kvartalet MNOK 908 (Q1 2015 MNOK -54). Resultat etter skatt var MNOK 693 (Q1 2015 MNOK -26).  
 
Konsernet er solid med 56 % egenkapitalandel.  
 
Konsernet hadde en netto rentebærende gjeld ved utgangen av første kvartal på MNOK 3 253, mot MNOK 3 967 ved utgangen av samme kvartal i fjor.  
 
Netto rentebærende gjeld ved utgangen av mars 2016 er påvirket av at morselskapet, AUSS, i mars solgte 2 750 000 aksjer i Lerøy Seafood Group ASA. Aksjene ble solgt til en pris på kr 355,00 per aksje, totalt MNOK 976. Styret meddelte i børsmelding 18.03.2016 at nettoprovenyet fra aksjesalget vil bli foreslått utbetalt som utbytte, og forslag til utbytte per aksje for år 2015 er NOK 7,00.
 
For ytterligere informasjon se vedlagt rapport og presentasjon.
 
Eventuelle spørsmål eller kommentarer kan rettes til administrerende direktør Arne Møgster eller finansdirektør Britt Kathrine Drivenes.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

 Back