News

Change in Segment Reporting Structure

17 Feb 2015

Press release: PDF

Change in Segment Reporting Structure

From and including fourth quarter 2014, the consolidated financial statement of Austevoll Seafood ASA (AUSS) will include 100% of Br. Birkeland AS (BRBI). Comparison figures have been amended accordingly in conformity with IAS 8, and the transitional rule in appendix C are amended to comply with IFRS 10. This decision has been taken following the Company`s dialogue with the Financial Supervisory Authority of Norway (FSON), and based on FSON’s interpretation of IFRS 10, with cross-references to IFRS 10.8, IFRS 10.B42, IFRS 10.B45 and IFRS 10.B18. Previously, and in accordance with IAS 27, “Consolidated Accounts and separate Finance Accounts”, BRBI has been treated in the consolidated figures in accordance with the equity method.

As a consequence of the changes in the group structure over the latest years, AUSS has made a revised assessment of its segment reporting, and has decided to change the current segment reporting. The future segment structure will be as follows; Lerøy Seafood Group (Europe), Foodcorp (Chile), Austral Group (Peru), Br. Birkeland (Norway) and the associated company Pelagia AS (Europe). The structure change will be reported in the financial report of AUSS as from fourth quarter 2014, and comparison figures have been amended accordingly.


Pressmelding: PDF

Endring i Segmentrapportering

Austevoll Seafood ASA (AUSS) vil fra og med fjerde kvartal 2014 konsolidere Br. Birkeland AS (BRBI) i sitt konsernregnskap. Tidligere perioders sammenligningstall blir omarbeidet i tråd med IAS 8, og de spesifikke overgangsreglene i vedlegg C til IFRS 10. Beslutningen om full konsolidering kommer etter dialog med Finanstilsynet og Finanstilsynet sin fortolkning av IFRS 10, med henvisning til IFRS 10.8, IFRS 10.B42, IFRS 10.B45 og IFRS 10.B18. Tidligere har BRBI etter IAS 27, «Konsernregnskap og separat finansregnskap», vært innregnet i konsernregnskapet etter egenkapitalmetoden.

AUSS har med bakgrunn i senere års endringer i konsernets struktur gjort en nærmere vurdering av konsernets segmentrapportering, og har besluttet at dagens segmentrapportering endres. Fremtidig segmentstruktur blir som følger; Lerøy Seafood Group (Europa), Foodcorp (Chile), Austral Group (Peru), Br. Birkeland (Norge) og det tilknyttede selskapet Pelagia AS (Europa). Endringen blir gjennomført i selskapets finansielle rapport for fjerde kvartal 2014 og sammenligningstall for tidligere perioder blir omarbeidet tilsvarende.
AUSS ønsker velkommen til presentasjon av resultatet for fjerde kvartal 2014, tirsdag den 24. februar 2014 klokken 09:00 på Hotel Continental, Oslo.
Denne meldingen sendes i tråd med verdipapirhandelloven § 5-2.

 Back