News

Acquisition of shares in NORWAY PELAGIC ASA

08 Feb 2013

ACQUISITION OF SHARES IN NORWAY PELAGIC ASA - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE/DISCLOSURE OF SHAREHOLDING

08.02.2013 08:41:05
 
Reference is made to stock exchange notice of 6 February, 2013, regarding purchase of shares in Norway Pealgic ASA ("NPEL") and the statement therein that Austevoll Seafood ASA ("AUSS") intends to submit a mandatory offer for the remaining NPEL shares.
 
The Transaction: 
AUSS has during 6  and 7 February, 2013 purchased 5,269,616 shares in NPEL. The shares will be paid for in cash within three days from the acquisition date and will be financed by utilizing AUSS's existing credit lines. AUSS hereafter owns 71,89% of the share capital of  NPEL. AUSS intends to submit a mandatory offer for the remaining NPEL shares based on an offer price of NOK 15.50 per share. Such offer will represent a premium of 12,08% to the volume weighted average price through the last 30 days. The offer will be submitted within the 4 week period required by the Norwegian Securities Trading Act. The transaction will create requirement for a filing to the Norwegian Competition Authorities, and may also require filing in other jurisdictions.  AUSS will not be eligible to vote for its NPEL shares until the transaction has been cleared by the respective authorities. NPEL will in the first quarter 2013 change from being an associated company to being a fully consolidated subsidiary within the AUSS Group. 
 
NPEL: 
NPEL is a large participant within the processing industry of pelagic fish for human consumption. The company`s activities consist of purchase of raw material, processing and sale. These activities are based on fish stocks in the Norwegian Sea, The North Atlantic and the North Sea. The company has modern environmental friendly production facilities, mainly located along the Norwegian coast. The Company is a participant in a global competition exposed industry, and has customers  based in several continents.  
 
NPEL was established in 2007, and currently has 14 production facilities. In 2011 the company employed 415 full-time equivalents and processed 465,000 tons of  raw pelagic fish. The company was listed on the Oslo Stock Exchange in 2008 and is headed by CEO Tor Vikenes. The Board members are Arne  Møgster (chairman), Britt Kathrine Drivenes, Agnar Lyng, Anne-Sofie Utne, Magnus Ytterstad, Endre Sekse and Jorunn Frøyen.
 
The transaction is in line with the AUSS strategy of growth within its main segments, in this case within the pelagic sector in the North Atlantic.
 
NPEL financial information is available in the attachment. 
  
Contact persons:  
Chairman Helge Singelstad tlf.:  91 66 10 01 
CEO Arne Møgster tlf.:  91 66 10 49
 
 
ERVERV AV AKSJER I NORWAY PELAGIC ASA - MELDEPLIKTIG HANDEL/FLAGGING
08.02.2013 08:41:05
 
Det vises til børsmelding av 6. februar 2013 vedrørende erverv av aksjer i Norway Pelagic ASA (NPEL), og hvor det fremgår at Austevoll Seafood ASA (AUSS) har til hensikt å fremsette pliktig tilbud til alle aksjonærene i NPEL. 
 
Transaksjonen: 
AUSS har 6. og 7. februar 2013 ervervet 5.269.616 aksjer i NPEL. Aksjene blir oppgjort i kontanter i løpet av tre dager fra handelsdato og finansieres gjennom AUSS sine eksisterende lånefasiliteter. AUSS eier etter dette ervervet 71,89 % av aksjekapitalen i NPEL. AUSS har til hensikt å fremme et pliktig tilbud om kjøp av de resterende aksjene i NPEL til en pris av NOK 15,50 pr. aksje. Dette utgjør en premie på 12,08% i forhold til volumvektet gjennomsnittskurs de siste 30 dager.  Et slikt tilbud til aksjonærene i NPEL vil bli utsendt i samsvar med fristen på fire uker etter verdipapirhandellovens bestemmelser. Transaksjonen må på vanlig måte meldes til Konkurransetilsynet og vil kunne medføre krav om melding i enkelte andre jurisdiksjoner. AUSS vil ikke kunne stemme for de aksjer som er ervervet i NPEL før transaksjonen er klarert hos de respektive myndigheter. NPEL vil i første kvartal 2013 endres fra å være et tilknyttet selskap i AUSS konsernet til å være et datterselskap i samme. 
 
Beskrivelse av NPEL: 
NPEL er en stor aktør innenfor foredling av pelagisk fisk til humant konsum.  Virksomheten består av innkjøp, foredling og salg. Virksomheten er basert på fiskebestander i Norskehavet, Nordlige Atlanterhav og Nordsjøen. Konsernet har moderne og miljøvennlige produksjonsfasiliteter som i det alt vesentlige er lokalisert langs norskekysten.  NPEL er aktør i en konkurranseutsatt og global næring med kunder på flere kontinenter.
 
NPEL ble etablert i 2007 og består i dag av 14 produksjonsanlegg. Selskapet hadde 415 årsverk i 2011 og foredlet 465 000 tonn råvare av pelagisk fisk. Selskapet ble notert på Oslo Børs i 2008 og ledes i dag av CEO Tor Vikenes. Styret i NPEL består av Arne Møgster (styreleder), Britt Kathrine Drivenes, Agnar Lyng, Anne-Sofie Utne, Magnus Ytterstad, Endre Sekse og Jorunn Frøyen. 
 
Kjøp av aksjer i NPEL er i tråd med AUSS sin strategi om å vokse innenfor sine virksomhetsområder, her innenfor virksomhetsområdet pelagisk fisk i Nordlige Atlanterhav.
 
Finansiell informasjon om NPEL er vedlagt utvidet melding. 
 
Kontaktperson:
Styrets leder Helge Singelstad tlf.:  91 66 10 01 
CEO Arne Møgster tlf.:  91 66 10 49


Back